Podmínky

Souhlas Club Canary s vámi
1. Rezervace zákazníků
2. Záruka ceny Club Canary
3. Cena, kterou zaplatíte
4. Když zrušíme vaše rezervační údaje
5. Když zrušíme vaši rezervaci
6. Velké změny ve vaší exkurzi
7. Club Canary odpovědnost za exkurzi
8. Újma na zdraví
9. Vaše smlouva

Vaše dohoda s námi
10. Pokud změníte svou rezervaci
11. Pokud zrušíte rezervaci
12. Když máte stížnost
13. Odmítnutí zákazníka
14. Podmínky vaší letenky
15. Kontakt na vás
16. Příslušné soudy a právní předpisy

Souhlas Club Canary s vámi
Naše smlouva s vámi stanoví, co od nás můžete právně očekávat, když si od nás zakoupíte výlet nebo letenku, a nevztahuje se na žádný jiný průběh jednání mezi námi než na výlet zakoupený na Kanárských ostrovech a prodávaný subjektem uvedeným na našich webových stránkách. Před rezervací si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky, abyste zjistili, jak se týkají konkrétního sjednání exkurze od nás.
Máte možnost získat služby spojené s exkurzemi, aktivitami, atrakcemi a vstupenkami (dále jen "exkurze") za předpokladu, že souhlasíte s těmito podmínkami rezervace, a to v souladu se sazbami, cenami a storno podmínkami uvedenými na webových stránkách v okamžiku rezervace.

1. Rezervace zákazníků
Ať už si rezervujete sami, nebo jako skupina, společnost Club Canary bude ve veškeré následné korespondenci, včetně změn, dodatků a zrušení, jednat pouze s hlavním jménem rezervace. V době rezervace vám musí být 18 let a musíte být způsobilí k právním úkonům a mít oprávnění rezervovat si jako hlavní osoba a účastnit se exkurze s Club Canary a využít námi inzerovaných nabídek, pokud jsou ještě k dispozici. Jste zodpovědní za zajištění správnosti osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací poskytnutých o sobě a o jakékoli další osobě cestující v rámci rezervace a za předání veškerých informací týkajících se rezervace nebo jakýchkoli změn v ní provedených všem osobám cestujícím v rámci takové rezervace, mimo jiné včetně informací o změnách v programu nebo kopií potvrzení rezervace.
Je vaší odpovědností zajistit, abyste vy a vaše strana souhlasili s podmínkami dodavatele a příslušnými zdravotními a bezpečnostními pokyny. Je vaší povinností oznámit jakékoli zdravotní problémy, které by vám nebo kterémukoli členu skupiny mohly bránit v účasti na exkurzi nebo které by mohly způsobit potenciální riziko pro vás nebo ostatní. Některé výlety mohou mít určitá omezení na základě věku, zdravotního stavu, hmotnosti a/nebo výšky, která byla stanovena dodavatelem. V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vás vyzýváme, abyste je respektovali a dodržovali. Je vaší odpovědností zajistit, abyste si vy a vaše skupina pečlivě přečetli veškerou literaturu, kde jsou uvedeny podrobnosti o úrovni exkurze a potřebné zkušenosti (pokud jsou) a/nebo dovednosti. Velikost skupiny se může pohybovat od 1 do 150 účastníků. Pokud u vámi vybrané exkurze není výslovně uvedeno, že je vhodná pro méně pohyblivé osoby, není vhodná pro osoby s pohybovými problémy. Upozorňujeme, že některé exkurze s sebou nesou určitý prvek rizika a je vaší odpovědností se ujistit, že je exkurze vhodná pro vás a/nebo vaši skupinu a že jste dostatečně zdraví, abyste se jí mohli zúčastnit. Společnost Club Canary vás vyzývá, abyste si ověřili, že máte pro exkurzi a volitelné doplňky vhodné a platné pojištění. Je vaší povinností oznámit veškeré podstatné skutečnosti včetně známých zdravotních potíží svému
pojistitele, protože v opačném případě může být pojistné plnění sníženo nebo zamítnuto. Při rezervaci u společnosti Club Canary důrazně doporučujeme, abyste vy i všichni ostatní členové vaší skupiny, včetně kojenců a dětí, byli na dovolené řádně pojištěni. Každá osoba mladší 18 let musí být na výletě s Club Canary doprovázena dospělou osobou. U některých nabídek mohou existovat další omezení a podmínky, které jsou však vysvětleny v podrobnostech těchto nabídek. Potvrzení o rezervaci vám náš tým Club Canary poskytne v podobě digitální nebo tištěné vstupenky (volitelně může být místo toho zaslána na vámi uvedenou e-mailovou adresu), pokud ji neobdržíte, kontaktujte nás. Smluvní podmínky naší smlouvy platí mezi vámi a námi, protože jste si vybrali výlet s Club Canary.
-Při rezervaci si vyžádáme vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení nebo údaje o kreditní kartě. Se všemi shromážděnými údaji bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

2. Záruka ceny Club Canary
Na všechny výlety Club Canary se vztahuje naše záruka nejlepší ceny. To znamená, že si můžete být jisti, že nikde jinde nenajdete stejně výhodnou exkurzi za nižší cenu. Pokud ano, vrátíme vám rozdíl za podmínek uvedených níže.
Podmínky záruky hodnoty: Tato záruka se vztahuje na výlety Club Canary. Pro uplatnění nároku na vrácení rozdílu v ceně je nutné předložit doložené doklady o levnějším výletu více než 24 hodin před začátkem výletu. jako doložené doklady budeme akceptovat jakýkoli zveřejněný materiál, kde lze ověřit všechny podmínky výletu, jako je aktuální tištěná brožura nebo snímek obrazovky webové stránky včetně platné adresy URL. Výlet musí být totožný s výletem nabízeným společností Club Canary a nesmí být součástí balíčku, pokud jde o měnu, trasu, obsah, délku zastávek výletu, kvalitu autobusu, jazyk a počet mluvených jazyků a je poskytován servis. Exkurze musí být provozovány ve stejném kalendářním týdnu od pondělí do neděle. Záruka hodnoty se nevztahuje na nelicencované a nelegální obchodníky na Kanárských ostrovech a vylučuje speciální nabídky.

Cena, kterou zaplatíte
Ceny na našich webových stránkách jsou přesné k datu zveřejnění, ale společnost Club Canary si vyhrazuje právo tyto ceny čas od času změnit. Cena exkurze, kterou nám zaplatíte při potvrzení rezervace, zahrnuje:
Všechny služby uvedené v potvrzení rezervace.
-Odpovídající DPH.
Cena nezahrnuje žádné služby, které nejsou uvedeny v potvrzení rezervace.
Když zrušíme vaše rezervační údaje
Doufáme, že vaši exkurzi nebudeme muset nijak měnit, ale někdy je to nutné. Společnost Club Canary si vyhrazuje právo kdykoli tak učinit. O všech důležitých změnách vás budeme informovat při rezervaci. Pokud jste si již exkurzi rezervovali, dáme vám vědět, jakmile to bude možné, pokud bude před exkurzí čas. Námi uvedené časy exkurzí se mohou změnit. Na vaší potvrzovací vstupence budou uvedeny aktuální plánované časy. Skutečné časy budou uvedeny na vaší oficiální vstupence, kterou byste měli pečlivě zkontrolovat, jakmile ji obdržíte.
Když zrušíme vaši rezervaci
Společnost Club Canary se vždy snaží zajistit exkurzi tak, jak jste si ji objednali. Pokud však například není na exkurzi objednán dostatečný počet osob, je možné, že ji budeme muset zrušit. Vyhrazujeme si právo zrušit exkurzi za jakýchkoli okolností, ale pokud exkurzi zrušíme, můžete si nechat vrátit peníze nebo od nás přijmout jinou exkurzi stejné nebo podobné úrovně a ceny, pokud vám ji budeme moci nabídnout. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, podmínky exkurze se nezmění a tyto podmínky se budou na vaši rezervaci vztahovat i nadále. V obou případech vám vždy vrátíme rozdíl v ceně, pokud bude mít náhradní exkurze nižší úroveň a cenu.

Velké změny ve vaší exkurzi
Někdy je nutné provést zásadní změny ve vaší exkurzi. Pokud vás o těchto změnách informujeme po potvrzení vaší rezervace, můžete buď:
-Přijmout od nás náhradní výlet stejné nebo podobné úrovně a ceny k datu změny, pokud vám jej můžeme nabídnout. Můžeme vám nabídnout náhradní výlet od jiné společnosti z naší skupiny. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, podmínky vaší exkurze se nezmění a tyto podmínky stále platí pro vaši rezervaci, resp:
-Zrušte s námi svůj výlet a dostanete zpět všechny zaplacené peníze.
Rozdíl v ceně vám vždy vrátíme, pokud bude náhradní výlet nižší úrovně a ceny.
Pokud se změnou nesouhlasíte
Pokud pro vás výše uvedená významná změna není přijatelná, můžete rezervaci zrušit. V takovém případě vám vrátíme všechny peníze, které jste nám zaplatili.
Důležité: okolnosti, které nemůžeme ovlivnit
Club Canary nenese odpovědnost za události, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou: válka, hrozba války, nepokoje, občanské nepokoje, teroristická činnost a její následky, průmyslové spory, přírodní a jaderné katastrofy, požáry, epidemie, zdravotní rizika a pandemie, nevyhnutelné a nepředvídatelné technické problémy s dopravou z důvodů, které nemůžeme ovlivnit my ani naši dodavatelé: uzavřená nebo přetížená letiště nebo přístavy, hurikány a jiné skutečné nebo potenciální nepříznivé povětrnostní podmínky a jakékoli jiné podobné události.

7. Club Canary odpovědnost za exkurzi
Společnost Club Canary pro vás zajistí služby, které tvoří vámi vybranou a námi potvrzenou exkurzi. Tyto služby budou poskytovány prostřednictvím nezávislých místních dodavatelů v námi nasmlouvaných destinacích. Odpovídáme za to, že každá část exkurze, kterou si u nás objednáte, bude poskytnuta v přiměřeném standardu a tak, jak byla námi inzerována (nebo změněna a vámi akceptována). Vynaložili jsme veškeré přiměřené úsilí, abychom se ujistili, že všechny služby, které tvoří námi inzerovaný výlet, jsou poskytovány efektivními a renomovanými podniky. Tyto podniky by měly dodržovat místní standardy.

8. Újma na zdraví
Club Canary nenese odpovědnost za žádné onemocnění, zranění nebo úmrtí, které by bylo přímým důsledkem exkurze/výletu zakoupeného na Club Canary. Proto Club Canary nemusí provádět žádné platby. Pokud máte nárok na odškodnění, pomůžeme vám spojit se s dodavatelem a znechutit řešení.
Vaše dohoda s námi

9. Vaše smlouva
Potvrzením rezervace přijímáte jménem všech osob v rámci rezervace, že podmínky této smlouvy představují úplnou dohodu mezi námi, pokud jde o vaši rezervaci a organizaci výletů. Souhlasíte také s tím, abychom zpracovávali osobní údaje o vás a dalších členech vaší skupiny. Pokud to kontext dovoluje, odkazy na "vás" a "vaše" zahrnují vás a všechny osoby v rámci této rezervace. Je vaší odpovědností dodržovat všechny pasové, vízové a jiné imigrační požadavky. Váš cestovní pas a cestovní doklady musí být neporušené, pokud jsou poškozené nebo s nimi bylo manipulováno, může vám být cesta odepřena. Společnost Club Canary nenese žádnou odpovědnost, pokud nemůžete cestovat, protože jste nesplnili tyto požadavky.

10. Pokud změníte svou rezervaci
Při rezervaci je třeba zajistit správné zadání všech jmen a údajů. Po potvrzení rezervace obdržíte potvrzovací lístek a musíte nás ihned kontaktovat, pokud potřebujete něco opravit nebo pokud jej z nějakého důvodu neobdržíte. V případě jakýchkoli změn musíte kontaktovat náš zákaznický servis, a to 48 hodin před zveřejněným časem vyzvednutí. Při změně údajů o exkurzi se cena exkurze bude odvíjet od ceny, která se
platí v den provedení změny. Tyto ceny nemusí být stejné jako při první rezervaci.

11. Pokud zrušíte rezervaci
Společnost Club Canary může vrátit peníze v plné výši pouze v případě zrušení rezervace nejméně 48 hodin před zveřejněným časem na vstupence nebo v e-mailu. Při zrušení od 48 hodin do 24 hodin před exkurzí vám 50% vrátí peníze. A při zrušení méně než 24 hodin před exkurzí nedostanete žádné náhrady. Pokud se na exkurzi nedostavíte nebo přijdete pozdě a exkurzi nestihnete, peníze se nevracejí. Před zrušením exkurze však vždy nejprve kontaktujte Club Canary e-mailem nebo telefonicky, abyste vysvětlili problém a možná našli řešení.

12. Když máte stížnost
Pokud máte stížnost na výlet, musíte o tom neprodleně informovat poskytovatele dané služby na místě. Pokud není schopen problém vyřešit, měli byste nás ihned kontaktovat telefonicky/e-mailem a my se vynasnažíme najít řešení. Pokud ani po návratu domů nebudete spokojeni, musíte se do 28 dnů od exkurze písemně obrátit na náš tým zákaznické podpory, aby mohla být vaše stížnost řádně prošetřena. Do sdělení prosím napište číslo potvrzení o exkurzi a uveďte svůj denní čas.
a večerní telefonní čísla. Pokud nám nedáte příležitost vyřešit jakýkoli problém na místě tím, že jej nahlásíte dodavateli nebo zavoláte a informujete nás, je možné, že nebudeme schopni kladně vyřídit jakoukoli stížnost.

13. Odmítnutí zákazníka
Společnost Club Canary si vyhrazuje právo odmítnout vás přijmout jako zákazníka nebo s vámi dále jednat, pokud se my nebo jiná pověřená osoba domníváme, že vaše chování narušuje, způsobuje zbytečné potíže, je výhružné nebo urážlivé, poškozujete majetek, rozčilujete, obtěžujete, rušíte nebo vystavujete jakémukoli riziku či nebezpečí jinou osobu na exkurzi nebo naše zaměstnance či zástupce, a to telefonicky, písemně nebo osobně.
Pro účely tohoto oddílu zahrnuje výraz "vy" nebo "váš" i jakoukoli jinou osobu ve vaší straně.

14. Podmínky vaší letenky
Pokud v rámci výletu, který jste si rezervovali na Club Canary, musíte cestovat letecky nebo po moři, může vaše cesta podléhat některým mezinárodním úmluvám, jako je Varšavská úmluva, Montrealská úmluva nebo Athénská úmluva. Souhlasíte s tím, že se na vás při této cestě budou vztahovat vlastní "přepravní podmínky" přepravní společnosti. Při zajišťování této přepravy pro vás vycházíme z podmínek obsažených v těchto mezinárodních úmluvách a z těchto "přepravních podmínek". Berete na vědomí, že všechny tyto podmínky jsou součástí vaší smlouvy s námi i s přepravní společností.

15. Kontakt na vás
Pokud jste si vyžádali jakoukoli korespondenci s Club Canary, budeme s vámi komunikovat pomocí e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli. Například pro poskytnutí vašeho elektronického potvrzení, elektronické vstupenky, elektronického zrušení atd. Budeme předpokládat, že vaše e-mailová adresa je správná a že chápete rizika spojená s používáním této formy komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že nás stále budete muset kontaktovat telefonicky, jak je požadováno v našich obchodních podmínkách.

16. Příslušné soudy a právní předpisy
Tyto rezervační podmínky se řídí platnými vnitrostátními právními předpisy Španělska (Kanárské ostrovy), kde se výlet uskutečnil. V případě, že dojde k soudnímu sporu, strany se tímto podřizují a souhlasí s tím, že se výslovně zříkají jakékoli jiné jurisdikce, se soudy v místě bydliště uživatele/společnosti.

cs_CZCS