Podmienky

Dohoda spoločnosti Club Canary s vami
1. Rezervácia zákazníka
2. Záruka ceny Club Canary
3. Cena, ktorú zaplatíte
4. Keď zrušíme vaše rezervačné údaje
5. Keď zrušíme vašu rezerváciu
6. Veľké zmeny vo vašej exkurzii
7. Club Canary zodpovednosť za vašu exkurziu
8. Úrazy na zdraví
9. Vaša zmluva

Vaša dohoda s nami
10. Ak zmeníte rezerváciu
11. Ak zrušíte rezerváciu
12. Keď máte sťažnosť
13. Odmietnuť zákazníka
14. Podmienky vašej letenky
15. Kontakt na vás
16. Súdna právomoc a právne predpisy

Dohoda spoločnosti Club Canary s vami
Naša zmluva s vami stanovuje, čo máte právny nárok od nás očakávať, keď si od nás kúpite výlet alebo letenku, a nevzťahuje sa na žiadny iný priebeh rokovaní medzi nami ako na výlet zakúpený na Kanárskych ostrovoch a predávaný subjektom uvedeným na našej webovej stránke. Pred rezerváciou si pozorne prečítajte tieto podmienky, aby ste zistili, ako ovplyvňujú konkrétny nami dohodnutý výlet.
Dostávate možnosť získať služby spojené s výletmi, aktivitami, atrakciami a vstupenkami (ďalej len "výlety") na základe súhlasu s týmito rezervačnými podmienkami a v súlade so sadzbami, cenami a podmienkami zrušenia uvedenými na webovej stránke v čase rezervácie.

1. Rezervácia zákazníka
Bez ohľadu na to, či si rezervujete sami alebo ako skupina, spoločnosť Club Canary bude vo všetkej následnej korešpondencii, vrátane zmien, dodatkov a zrušenia rezervácie, používať iba meno hlavného účastníka. V čase rezervácie musíte mať 18 rokov a musíte mať právnu spôsobilosť a oprávnenie rezervovať si ako hlavné meno a užívať si výlet s Club Canary a využiť nami inzerované ponuky, ak sú ešte k dispozícii. Ste zodpovední za zabezpečenie správnosti osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií poskytnutých v súvislosti s vami a akoukoľvek inou osobou cestujúcou v rámci rezervácie a za odovzdanie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa rezervácie alebo akýchkoľvek zmien v súvislosti s ňou všetkým osobám cestujúcim v rámci takejto rezervácie, okrem iného vrátane informácií o zmenách v programe alebo kópií potvrdení rezervácie.
Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste vy a vaša strana súhlasili s podmienkami dodávateľa a príslušnými pokynmi o bezpečnosti a ochrane zdravia. Je vašou povinnosťou oznámiť akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by vám alebo ktorémukoľvek členovi skupiny mohli zabrániť v účasti na výlete alebo ktoré by mohli spôsobiť potenciálne riziko pre vás alebo pre ostatných. Niektoré výlety môžu mať určité obmedzenia na základe veku, zdravotného stavu, hmotnosti a/alebo výšky, ktoré stanovil dodávateľ. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti vás vyzývame, aby ste ich rešpektovali a dodržiavali. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste si vy a vaša skupina pozorne prečítali všetku literatúru, v ktorej sú uvedené podrobnosti o úrovni exkurzie a potrebných skúsenostiach (ak sú) a/alebo zručnostiach. Veľkosť skupiny sa môže pohybovať od 1 do 150 účastníkov. Ak nie je na exkurzii, ktorú ste si vybrali, výslovne uvedené, že je vhodná pre menej pohyblivé osoby, je nevhodná pre osoby s problémami s pohybom. Upozorňujeme, že niektoré exkurzie nesú prvok rizika a je vašou zodpovednosťou uistiť sa, že exkurzia je vhodná pre vás a/alebo vašu skupinu a že ste dostatočne zdraví na to, aby ste sa jej mohli zúčastniť. Spoločnosť Club Canary vás vyzýva, aby ste si overili, či máte vhodné a platné poistenie pre váš výlet a voliteľné príplatky. Je vašou povinnosťou oznámiť všetky podstatné skutočnosti vrátane známych zdravotných ťažkostí svojmu
poisťovateľov, pretože v opačnom prípade môže byť poistné plnenie znížené alebo zamietnuté. Dôrazne odporúčame, aby ste vy a všetci ostatní členovia vašej skupiny vrátane dojčiat a detí boli na dovolenke primerane poistení. Každá osoba mladšia ako 18 rokov musí byť na výlete so spoločnosťou Club Canary sprevádzaná dospelou osobou. Pri niektorých ponukách môžu existovať ďalšie obmedzenia a podmienky, ktoré sú však vysvetlené v podrobnostiach týchto ponúk. Potvrdenie vašej rezervácie vám náš tím Club Canary poskytne v podobe digitálneho alebo tlačeného lístka (prípadne vám ho namiesto toho zašle na vami zadanú e-mailovú adresu), ak ho nedostanete, kontaktujte nás. Zmluvné podmienky našej zmluvy platia medzi vami a nami, pretože ste si vybrali výlet s Club Canary.
-Pri rezervácii si vyžiadame vaše osobné údaje, napríklad meno, priezvisko alebo údaje o kreditnej karte. So všetkými zhromaždenými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

2. Záruka ceny Club Canary
Na všetky výlety Club Canary sa vzťahuje naša záruka najlepšej ceny. To znamená, že si môžete byť istí, že nikde inde nenájdete rovnako výhodnú exkurziu za nižšiu cenu. Ak sa tak stane, vrátime vám rozdiel za podmienok uvedených nižšie.
Podmienky záruky hodnoty: Táto záruka sa vzťahuje na výlety Club Canary. Ak chcete požiadať o vrátenie rozdielu v cene, musíte predložiť zdokumentovaný dôkaz o lacnejšom výlete viac ako 24 hodín pred začiatkom výletu. ako zdokumentovaný dôkaz akceptujeme akýkoľvek zverejnený materiál, v ktorom je možné overiť všetky podmienky výletu, ako napríklad aktuálnu tlačenú brožúru alebo snímku obrazovky webovej stránky vrátane platnej URL. Výlet musí byť identický s výletom ponúkaným spoločnosťou Club Canary a nesmie byť súčasťou balíka, pokiaľ ide o menu, trasu, obsah, dĺžku zastávok výletu, kvalitu autobusu, jazyk a počet hovorených jazykov a poskytované služby. Výlety sa musia uskutočňovať počas toho istého kalendárneho týždňa od pondelka do nedele. Záruka hodnoty sa nevzťahuje na nelicencovaných a nelegálnych obchodníkov na Kanárskych ostrovoch a nezahŕňa špeciálne ponuky.

Cena, ktorú zaplatíte
Ceny na našej webovej stránke sú presné ku dňu ich zverejnenia, ale spoločnosť Club Canary si vyhradzuje právo tieto ceny z času na čas zmeniť. Cena exkurzie, ktorú nám zaplatíte pri potvrdení rezervácie, zahŕňa:
Všetky služby uvedené v potvrdení rezervácie.
-Zodpovedajúca DPH.
Cena nezahŕňa žiadne služby, ktoré nie sú uvedené v potvrdení rezervácie.
Keď zrušíme údaje o vašej rezervácii
Dúfame, že vašu exkurziu nebudeme musieť meniť, ale niekedy musíme urobiť zmeny. Spoločnosť Club Canary si vyhradzuje právo kedykoľvek tak urobiť. O všetkých dôležitých zmenách vás budeme informovať pri rezervácii. Ak ste si už exkurziu rezervovali, dáme vám vedieť čo najskôr, ak bude pred exkurziou čas. Nami uvedené časy exkurzií sa môžu zmeniť. Na vašej potvrdzujúcej vstupenke budú uvedené najnovšie plánované časy. Skutočný časový harmonogram bude uvedený na vašej oficiálnej vstupenke, ktorú by ste si mali pozorne skontrolovať hneď, ako ju dostanete.
Keď zrušíme vašu rezerváciu
Cieľom spoločnosti Club Canary je vždy poskytnúť vám exkurziu tak, ako ste si ju objednali. Ak však napríklad nie je na exkurziu rezervovaný dostatočný počet ľudí, je možné, že ju budeme musieť zrušiť. Vyhradzujeme si právo zrušiť váš výlet za akýchkoľvek okolností, ale ak váš výlet zrušíme, môžete si nechať vrátiť peniaze alebo od nás prijať iný výlet rovnakej alebo podobnej úrovne a ceny, ak vám ho budeme môcť ponúknuť. Ak si vyberiete túto možnosť, podmienky vašej exkurzie sa nezmenia a tieto podmienky sa budú naďalej vzťahovať na vašu rezerváciu. V oboch prípadoch vám vždy vrátime rozdiel v cene, ak bude mať náhradný výlet nižšiu úroveň a cenu.

Veľké zmeny vo vašej exkurzii
Niekedy je potrebné urobiť zásadné zmeny vo vašej exkurzii. Ak vás o týchto zmenách informujeme po potvrdení vašej rezervácie, môžete:
-Prijmite od nás náhradný výlet rovnakej alebo podobnej úrovne a ceny v deň zmeny, ak vám ho môžeme ponúknuť. Môžeme vám ponúknuť náhradný výlet od inej spoločnosti v našej skupine. Ak si vyberiete túto možnosť, podmienky vašej exkurzie sa nezmenia a tieto podmienky sa stále vzťahujú na vašu rezerváciu, resp:
-Zrušte s nami exkurziu a dostanete späť všetky zaplatené peniaze.
Rozdiel v cene vám vždy vrátime, ak má náhradný výlet nižšiu úroveň a cenu.
Ak vám zmena nevyhovuje
Ak pre vás nie je prijateľná žiadna z vyššie uvedených závažných zmien, môžete rezerváciu zrušiť. V takom prípade vám vrátime všetky peniaze, ktoré ste nám zaplatili.
Dôležité: okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť
Club Canary nezodpovedá za udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vrátane: vojny, hrozby vojny, nepokojov, občianskych nepokojov, teroristickej činnosti a jej následkov, priemyselných sporov, prírodných a jadrových katastrof, požiarov, epidémií, zdravotných rizík a pandémií, nevyhnutných a nepredvídateľných technických problémov s dopravou z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť my ani naši dodávatelia: uzavretých alebo preťažených letísk alebo prístavov, hurikánov a iných skutočných alebo potenciálnych nepriaznivých poveternostných podmienok a akýchkoľvek iných podobných udalostí.

7. Club Canary zodpovednosť za vašu exkurziu
Spoločnosť Club Canary vám zabezpečí služby, ktoré tvoria vami vybranú a nami potvrdenú exkurziu. Tieto služby budú poskytované prostredníctvom nezávislých miestnych dodávateľov v nami zazmluvnených destináciách. Zodpovedáme za to, že každá časť exkurzie, ktorú si u nás objednáte, bude poskytnutá na primeranej úrovni a tak, ako bola nami inzerovaná (alebo zmenená a vami akceptovaná). Vynaložili sme všetku primeranú starostlivosť, aby sme sa uistili, že všetky služby, ktoré tvoria nami inzerovanú exkurziu, poskytujú efektívne a renomované podniky. Tieto podniky by mali dodržiavať miestne normy.

8. Zranenia osôb
Club Canary nezodpovedá za žiadne ochorenie, zranenie alebo smrť, ktoré sú priamym dôsledkom akéhokoľvek výletu/výletu, ktorý ste si zakúpili na Club Canary. Preto Club Canary nemusí vyplácať žiadne platby. Ak máte reklamáciu, pomôžeme vám spojiť sa s dodávateľom, aby sme vám znechutili riešenie.
Vaša dohoda s nami

9. Vaša zmluva
Potvrdením rezervácie súhlasíte v mene všetkých osôb v rámci rezervácie s tým, že podmienky tejto zmluvy predstavujú úplnú dohodu medzi nami v súvislosti s vašou rezerváciou a organizáciou vašich výletov. Zároveň súhlasíte s tým, aby sme spracúvali osobné údaje o vás a ostatných členoch vašej skupiny. Ak to kontext dovoľuje, odkaz na "vás" a "vaše" zahŕňa vás a všetky osoby v rámci tejto rezervácie. Je vašou povinnosťou dodržiavať všetky pasové, vízové a iné imigračné požiadavky. Váš cestovný pas a cestovné doklady musia byť neporušené, ak sú poškodené alebo s nimi bolo manipulované, môže vám byť odmietnuté cestovanie. Spoločnosť Club Canary nenesie žiadnu zodpovednosť, ak nemôžete cestovať, pretože ste nesplnili tieto požiadavky.

10. Ak zmeníte rezerváciu
Pri rezervácii je potrebné zaistiť správne zadanie všetkých mien a údajov. Po potvrdení rezervácie dostanete potvrdzovací lístok a musíte nás ihneď kontaktovať, ak potrebujete niečo opraviť alebo ak ho z nejakého dôvodu nedostanete. V prípade akýchkoľvek zmien musíte kontaktovať náš tím služieb zákazníkom, a to 48 hodín pred zverejneným časom vyzdvihnutia. Pri zmene údajov o exkurzii sa cena exkurzie bude odvíjať od ceny, ktorá
platí v deň vykonania zmeny. Tieto ceny nemusia byť rovnaké ako pri prvej rezervácii.

11. Ak zrušíte rezerváciu
Spoločnosť Club Canary môže vrátiť peniaze v plnej výške len v prípade zrušenia rezervácie najneskôr 48 hodín pred zverejneným časom na vstupenke alebo e-mailom. Pri zrušení rezervácie od 48 hodín do 24 hodín pred exkurziou vám 50% vráti peniaze. A pri zrušení menej ako 24 hodín pred exkurziou nedostanete žiadne náhrady. Ak sa na exkurziu nedostavíte alebo prídete neskoro a exkurziu zmeškáte, peniaze sa nevracajú. Pred zrušením exkurzie však vždy najprv kontaktujte Club Canary e-mailom alebo telefonicky, aby ste vysvetlili problém a možno našli riešenie.

12. Keď máte sťažnosť
Ak máte sťažnosť týkajúcu sa vášho výletu, musíte to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi danej služby na mieste. Ak nie je schopný problém vyriešiť, mali by ste nás ihneď kontaktovať telefonicky/mailom a my sa budeme snažiť nájsť riešenie. Ak po návrate domov stále nie ste spokojní, musíte sa do 28 dní od exkurzie písomne obrátiť na náš tím zákazníckej podpory, aby sme mohli vašu sťažnosť riadne prešetriť. Do komunikácie napíšte číslo potvrdenia o exkurzii a uveďte svoj denný
a večerné telefónne čísla. Ak nám neposkytnete možnosť vyriešiť akýkoľvek problém na mieste tým, že ho nahlásite dodávateľovi alebo zavoláte a informujete nás, je možné, že nebudeme môcť kladne vybaviť žiadnu sťažnosť.

13. Odmietnuť zákazníka
Spoločnosť Club Canary si vyhradzuje právo odmietnuť vás prijať ako zákazníka alebo s vami ďalej rokovať, ak sa my alebo iná oprávnená osoba domnievame, že vaše správanie je rušivé, spôsobuje zbytočné nepríjemnosti, je výhražné alebo urážlivé, poškodzujete majetok, rozrušujete, obťažujete, vyrušujete alebo vystavujete riziku alebo nebezpečenstvu akúkoľvek inú osobu na exkurzii alebo našich zamestnancov či agentov, a to telefonicky, písomne alebo osobne.
Na účely tohto oddielu sa pojem "vy" alebo "váš" vzťahuje aj na akúkoľvek inú osobu vo vašej strane.

14. Podmienky vašej letenky
Ak v rámci výletu, ktorý ste si rezervovali na Club Canary, musíte cestovať letecky alebo po mori, vaša cesta môže podliehať určitým medzinárodným dohovorom, ako je Varšavský dohovor, Montrealský dohovor alebo Aténsky dohovor. Súhlasíte s tým, že na túto cestu sa budú vzťahovať vlastné "Podmienky prepravy" prepravnej spoločnosti. Pri organizovaní tejto prepravy pre vás sa spoliehame na podmienky obsiahnuté v týchto medzinárodných dohovoroch a v týchto "Podmienkach prepravy". Beriete na vedomie, že všetky tieto podmienky sú súčasťou vašej zmluvy s nami, ako aj s prepravnou spoločnosťou.

15. Kontakt na vás
Ak ste požiadali o akúkoľvek korešpondenciu so spoločnosťou Club Canary, budeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli. Napríklad, aby sme vám poskytli elektronické potvrdenie, elektronickú vstupenku, elektronické zrušenie rezervácie atď. Budeme predpokladať, že vaša e-mailová adresa je správna a že rozumiete rizikám spojeným s používaním tejto formy komunikácie. Upozorňujeme, že nás stále budete musieť kontaktovať telefonicky, ako to vyžadujú naše zmluvné podmienky.

16. Súdna právomoc a právne predpisy
Tieto podmienky rezervácie sa riadia platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi Španielska (Kanárske ostrovy), kde sa výlet uskutočnil. V prípade, že sa strany obrátia na súd, týmto sa podriaďujú a súhlasia, výslovne sa vzdávajúc akejkoľvek inej jurisdikcie, so súdmi v mieste bydliska používateľa/spoločnosti.

sk_SKSK