Podmienky

Dohoda spoločnosti Club Canary s vami

1. Rezervácia zákazníka
2. Záruka ceny Club Canary
3. Cena, ktorú zaplatíte
4. Keď zmeníme vaše rezervačné údaje
5. Keď zrušíme vašu rezerváciu
6. Veľké zmeny vo vašej exkurzii
7. Zodpovednosť za vašu exkurziu

Vaša dohoda s nami

8. Vykonanie rezervácie bez dodržania našich pokynov
9. Ponúkaná služba vyzdvihnutia
10. Úrazy na zdraví
11. Vaša zmluva
12. Žiadny prijatý lístok
13. Bezplatné storno podmienky
14. Nezrušenie načas - neskorý príchod
15. Nedostavenie sa
16. Sťažnosti
17. Spätná väzba
18. Vplyvné osoby
19. Odmietnutie zákazníkov
20. Príslušné súdy a právne predpisy
21. Obsah webovej stránky

Dohoda spoločnosti Club Canary s vami

Naša zmluva s vami stanovuje, čo máte právny nárok od nás očakávať, keď si od nás kúpite výlet alebo letenku, a nevzťahuje sa na žiadny iný priebeh rokovaní medzi nami ako na výlet zakúpený na Kanárskych ostrovoch a predávaný subjektom uvedeným na našej webovej stránke. Pred rezerváciou si pozorne prečítajte tieto podmienky, aby ste zistili, ako ovplyvňujú konkrétny nami dohodnutý výlet.

Dostávate možnosť získať služby spojené s výletmi, aktivitami, atrakciami a vstupenkami (ďalej len "výlety") na základe súhlasu s týmito rezervačnými podmienkami a v súlade so sadzbami, cenami a podmienkami zrušenia uvedenými na webovej stránke v čase rezervácie.

1. Rezervácia zákazníka

Bez ohľadu na to, či si rezervujete sami alebo ako skupina, spoločnosť Club Canary bude vo všetkej následnej korešpondencii, vrátane zmien, dodatkov a zrušenia rezervácie, používať iba meno hlavného účastníka. V čase rezervácie musíte mať 18 rokov a musíte mať právnu spôsobilosť a oprávnenie rezervovať si ako hlavné meno a užívať si výlet s Club Canary a využiť nami inzerované ponuky, ak sú ešte k dispozícii. Ste zodpovední za zabezpečenie správnosti osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií poskytnutých v súvislosti s vami a akoukoľvek inou osobou cestujúcou v rámci rezervácie a za odovzdanie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa rezervácie alebo akýchkoľvek zmien v súvislosti s ňou všetkým osobám cestujúcim v rámci takejto rezervácie, okrem iného vrátane informácií o zmenách v programe alebo kópií potvrdení rezervácie.
Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste vy a vaša strana súhlasili s podmienkami dodávateľa a príslušnými pokynmi o bezpečnosti a ochrane zdravia. Je vašou povinnosťou oznámiť akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by vám alebo ktorémukoľvek členovi skupiny mohli zabrániť v účasti na výlete alebo ktoré by mohli spôsobiť potenciálne riziko pre vás alebo pre ostatných. Niektoré výlety môžu mať určité obmedzenia na základe veku, zdravotného stavu, hmotnosti a/alebo výšky, ktoré stanovil dodávateľ. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti vás vyzývame, aby ste ich rešpektovali a dodržiavali. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste si vy a vaša skupina pozorne prečítali všetku literatúru, v ktorej sú uvedené podrobnosti o úrovni exkurzie a potrebných skúsenostiach (ak sú) a/alebo zručnostiach. Veľkosť skupiny sa môže pohybovať od 1 do 150 účastníkov. Ak nie je na exkurzii, ktorú ste si vybrali, výslovne uvedené, že je vhodná pre menej pohyblivé osoby, je nevhodná pre osoby s problémami s pohybom. Upozorňujeme, že niektoré exkurzie nesú prvok rizika a je vašou zodpovednosťou uistiť sa, že exkurzia je vhodná pre vás a/alebo vašu skupinu a že ste dostatočne zdraví na to, aby ste sa jej mohli zúčastniť. Club Canary vás vyzýva, aby ste si overili, či máte vhodné a platné poistenie pre váš výlet a voliteľné príplatky. Je vašou povinnosťou oznámiť poisťovni všetky podstatné skutočnosti vrátane známych zdravotných ťažkostí, pretože v opačnom prípade môže byť poistné plnenie znížené alebo zamietnuté. Dôrazne odporúčame, aby ste boli vy a všetci ostatní členovia vašej skupiny vrátane dojčiat a detí na dovolenke primerane poistení. Každá osoba mladšia ako 18 rokov musí byť na výlete so spoločnosťou Club Canary sprevádzaná dospelou osobou. Niektoré výlety môžu absolvovať aj deti len so súhlasom rodičov, pričom je na príslušnom partnerovi Club Canary, aby na to pri kontrole rezervácie upozornil. Pri niektorých ponukách môžu existovať aj iné obmedzenia a podmienky, ktoré sú však vysvetlené v podrobnostiach týchto ponúk. Potvrdenie o rezervácii vám náš tím Club Canary poskytne v podobe digitálneho alebo tlačeného lístka (prípadne ho namiesto toho zašle na vami zadanú e-mailovú adresu), ak ho nedostanete, kontaktujte nás. Zmluvné podmienky našej zmluvy platia medzi vami a nami, pretože ste si vybrali výlet s Club Canary.
-Pri rezervácii si vyžiadame vaše osobné údaje, napríklad meno, priezvisko alebo údaje o kreditnej karte. So všetkými zhromaždenými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

2. Záruka ceny Club Canary

Na všetky výlety Club Canary sa vzťahuje naša záruka najlepšej ceny. To znamená, že si môžete byť istí, že nikde inde nenájdete rovnako výhodnú exkurziu za nižšiu cenu. Ak sa tak stane, vrátime vám rozdiel za podmienok uvedených nižšie.
Podmienky záruky hodnoty: Táto záruka sa vzťahuje na výlety Club Canary. Ak chcete požiadať o vrátenie rozdielu v cene, musíte predložiť zdokumentovaný dôkaz o lacnejšom výlete viac ako 48 hodín pred začiatkom výletu. ako zdokumentovaný dôkaz akceptujeme akýkoľvek zverejnený materiál, v ktorom je možné overiť všetky podmienky výletu, ako napríklad aktuálnu tlačenú brožúru alebo snímku obrazovky webovej stránky vrátane platnej URL. Výlet musí byť identický s výletom ponúkaným spoločnosťou Club Canary a nesmie byť súčasťou balíka, pokiaľ ide o menu, trasu, obsah, dĺžku zastávok výletu, kvalitu autobusu, jazyk a počet hovorených jazykov a poskytované služby. Výlety sa musia uskutočňovať počas toho istého kalendárneho týždňa od pondelka do nedele. Záruka hodnoty sa nevzťahuje na nelicencovaných a nelegálnych obchodníkov na Kanárskych ostrovoch a nezahŕňa špeciálne ponuky.

3. Cena, ktorú zaplatíte

Ceny na našej webovej stránke sú presné ku dňu ich zverejnenia, ale spoločnosť Club Canary si vyhradzuje právo tieto ceny z času na čas zmeniť. Cena exkurzie, ktorú nám zaplatíte pri potvrdení rezervácie, zahŕňa: všetky služby uvedené v potvrdení rezervácie.
-Zodpovedajúca DPH.
Cena nezahŕňa žiadne služby, ktoré nie sú uvedené v potvrdení rezervácie.

4. Keď zmeníme vaše rezervačné údaje

Dúfame, že vašu exkurziu nebudeme musieť meniť, ale niekedy musíme urobiť zmeny. Spoločnosť Club Canary si vyhradzuje právo kedykoľvek tak urobiť. O všetkých dôležitých zmenách vás budeme informovať pri rezervácii. Ak ste si už exkurziu rezervovali, dáme vám vedieť čo najskôr, ak bude pred exkurziou čas. Nami uvedené časy exkurzií sa môžu zmeniť. Na vašej potvrdzujúcej vstupenke budú uvedené najnovšie plánované časy. Skutočný časový harmonogram bude uvedený na vašom oficiálnom lístku, ktorý vám zašle alebo potvrdí pracovník Club Canary a ktorý by ste si mali pozorne skontrolovať hneď, ako ho dostanete.

5. Keď zrušíme vašu rezerváciu

Cieľom spoločnosti Club Canary je vždy poskytnúť vám exkurziu tak, ako ste si ju objednali. Ak však napríklad nie je na exkurziu rezervovaný dostatočný počet ľudí, je možné, že ju budeme musieť zrušiť. Vyhradzujeme si právo zrušiť váš výlet za akýchkoľvek okolností, ale ak váš výlet zrušíme, môžete si nechať vrátiť peniaze alebo od nás prijať iný výlet rovnakej alebo podobnej úrovne a ceny, ak vám ho budeme môcť ponúknuť. Ak si vyberiete túto možnosť, podmienky vašej exkurzie sa nezmenia a tieto podmienky sa budú naďalej vzťahovať na vašu rezerváciu. V oboch prípadoch vám vždy vrátime rozdiel v cene, ak bude mať náhradný výlet nižšiu úroveň a cenu.

6. Veľké zmeny vo vašej exkurzii

Niekedy je potrebné urobiť zásadné zmeny vo vašej exkurzii. Napríklad, ak by bolo počasie veľmi nebezpečné (o tom rozhoduje náš partner, nie vy alebo my). Alebo keď sa vyskytnú veľké problémy s daným partnerom, že nie je schopný uskutočniť váš rezervovaný výlet. Ak vám po potvrdení vašej rezervácie oznámime niektorú z týchto zmien, môžete buď
- Akceptovať od nás náhradný výlet rovnakej alebo podobnej úrovne a ceny v deň zmeny, ak vám ho môžeme ponúknuť. Môžeme vám ponúknuť náhradný výlet od inej spoločnosti z našej skupiny. Ak si vyberiete túto možnosť, podmienky vašej exkurzie sa nezmenia a tieto podmienky sa stále vzťahujú na vašu rezerváciu, resp:
- Zrušte u nás svoju exkurziu a dostanete späť všetky zaplatené peniaze.
Rozdiel v cene vám vždy vrátime, ak má náhradný výlet nižšiu úroveň a cenu.
Ak vám zmena nevyhovuje
Ak pre vás nie je prijateľná žiadna z vyššie uvedených závažných zmien, môžete rezerváciu zrušiť. V takom prípade vám vrátime všetky peniaze, ktoré ste nám zaplatili.

Okolnosti mimo našej kontroly

Club Canary nezodpovedá za udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vrátane: vojny, hrozby vojny, nepokojov, občianskych nepokojov, teroristickej činnosti a jej následkov, priemyselných sporov, prírodných a jadrových katastrof, požiarov, epidémií, zdravotných rizík a pandémií, nevyhnutných a nepredvídateľných technických problémov s dopravou z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť my ani naši dodávatelia: uzavretých alebo preťažených letísk alebo prístavov, hurikánov a iných skutočných alebo potenciálnych nepriaznivých poveternostných podmienok a akýchkoľvek iných podobných udalostí.

7. Zodpovednosť za vašu exkurziu

Spoločnosť Club Canary vám zabezpečí služby, ktoré tvoria vami vybranú a nami potvrdenú exkurziu. Tieto služby budú poskytované prostredníctvom nezávislých miestnych dodávateľov v nami zazmluvnených destináciách. Zodpovedáme za to, že každá časť exkurzie, ktorú si u nás objednáte, bude poskytnutá na primeranej úrovni a tak, ako bola nami inzerovaná (alebo zmenená a vami akceptovaná). Vynaložili sme všetku primeranú starostlivosť, aby sme sa uistili, že všetky služby, ktoré tvoria nami inzerovanú exkurziu, poskytujú efektívne a renomované podniky. Tieto podniky by mali dodržiavať miestne normy.

Vaša dohoda s nami

8. Vykonanie rezervácie bez dodržania našich pokynov

Club Canary je veľmi vyťažená cestovná kancelária, ktorá spolupracuje s viac ako 120 partnermi. Približne 70% z týchto partnerov sú malé podniky a pracujú pomerne staromódne. Tieto spoločnosti prijímajú rezervácie od cestovných kancelárií len telefonicky a všetky rezervácie zaznamenávajú do knihy rezervácií. Tento denník sa mení každých 5 minút a je prakticky nemožné ho aktualizovať online, aj keď sa o to Club Canary pokúsi, vždy bude obsahovať viac usmernení ako presných údajov o dostupnosti.

Dôležité poznámky všade na webovej stránke

Z tohto dôvodu spoločnosť Club Canary na svojej webovej stránke a v sociálnych médiách mnohokrát uviedla, že je potrebná rezervácia vopred. V prípade, že tak neurobíte, mali by ste sa riadiť jasne uvedenými radami pre rezerváciu nad tlačidlom nákupného košíka príslušného výrobku. V tejto správe sa zvyčajne uvádza, že ak si výrobok rezervujete v určitom časovom rámci, musíte najprv kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Club Canary a overiť si dostupnosť. Ak akceptujete naše podmienky, znamená to, že ste ocenili oznámenia o rezervácii a postupovali ste podľa rád uvedených na webovej stránke Club Canary, alebo že sa na vami rezervovaný zážitok nevzťahovali. Ak ste však toto pravidlo porušili a ignorovali ste neakceptovateľné oznámenia o rezervácii a vami rezervovaný zážitok nie je k dispozícii, súhlasom s týmito podmienkami prijímate nasledujúce podmienky:

 • Aktivitu presuniem na iný deň.
 • S agentom prediskutujem inú alternatívu výletu.
 • Môžem požiadať o vrátenie 60% z celkovej zaplatenej sumy.
 • Nabudúce môžem dostať svoju vyčerpanú sumu ako zľavový kód Club Canary.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete absolvovať iný výlet alebo ho presunúť na iný deň. Nemáte nárok na zrušenie tohto zážitku a vrátenie peňazí. Môžete však bezplatne zmeniť termín 1 deň vopred, a to až 48 hodín vopred. (Tieto problémy spôsobujú Club Canary veľké náklady v dôsledku: dodatočného pracovného času zamestnancov, často stratených poplatkov za reklamu a transakcie).

9. Ponúkaná služba vyzdvihnutia

Niektoré aktivity a služby Club Canary vždy zahŕňajú službu vyzdvihnutia a iné ju ponúkajú ako darček k vašej rezervácii. Keď si u nás rezervujete a je tam uvedené "služba vyzdvihnutia na juhu Tenerife", znamená to turistickú oblasť, kde sa zdržiava najviac turistov a kde sa nachádzajú hotely. Južná časť Tenerife zahŕňa: Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje, La Caleta a Playa Paraíso. Čokoľvek mimo toho neplatí, alebo to musí byť najprv dohodnuté so zamestnancom Club Canary. Zrušenie aktivity z dôvodu, že po rezervácii zistíte, že vaše ubytovanie nespadá do bezplatnej služby vyzdvihnutia rezervovaného výletu, nie je prípustné. Okrem toho za službu vyzdvihnutia zodpovedá náš partner. Spoločnosť Club Canary by mala na vašej vstupenke uviesť správny čas a miesto stretnutia, ale je na danom partnerovi, aby prišiel načas a na vás, aby ste boli pripravení včas. Táto služba nemusí byť k dispozícii, aj keď je uvedené, že je. Dôvodom môže byť, že je doprava na vyzdvihnutie pokazená, alebo ste si miesto rezervovali skôr na poslednú chvíľu a všetky miesta v doprave sú plne obsadené. Môže sa stať, že sa bude hľadať malá kompenzácia na pokrytie nákladov na taxík, ale Club Canary nie je povinná tak urobiť.

10. Úrazy na zdraví

Club Canary nezodpovedá za žiadne ochorenie, zranenie alebo smrť priamo v dôsledku výletu/výletu, ktorý ste si zakúpili s Club Canary. Prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, že v žiadnom z vyššie uvedených prípadov nebude Club Canary niesť zodpovednosť ani finančnú zodpovednosť. V prípade závažnej nehody však povoľujete, že môžeme poskytnúť vaše informácie miestnym orgánom alebo vašej rodine/manželom.

11. Vaša zmluva

Potvrdením rezervácie súhlasíte v mene všetkých osôb v rámci rezervácie s tým, že podmienky tejto zmluvy predstavujú úplnú dohodu medzi nami v súvislosti s vašou rezerváciou a organizáciou vašich výletov. Zároveň súhlasíte s tým, aby sme spracúvali osobné údaje o vás a ostatných členoch vašej skupiny. Ak to kontext dovoľuje, odkaz na "vás" a "vaše" zahŕňa vás a všetky osoby v rámci tejto rezervácie. Je vašou povinnosťou dodržiavať všetky pasové, vízové a iné imigračné požiadavky. Váš cestovný pas a cestovné doklady musia byť neporušené, ak sú poškodené alebo s nimi bolo manipulované, môže vám byť odmietnuté cestovanie. Spoločnosť Club Canary nenesie žiadnu zodpovednosť, ak nemôžete cestovať, pretože ste nesplnili tieto požiadavky.

12. Žiadny prijatý lístok

Je vašou povinnosťou poskytnúť spoločnosti Club Canary správne kontaktné informácie o vás. Patrí sem telefónne číslo + kód krajiny a e-mailová adresa. Ak sme dostali nepravdivé informácie a nemôžeme sa s vami spojiť prostredníctvom WhatsApp alebo e-mailu, nesiete zodpovednosť a nebudete mať nárok na vrátenie peňazí, pretože to pokryje prípadné straty. Rezervácie Club Canary musia byť vždy ručne potvrdené a odoslané, preto je možné rezervácie potvrdiť len počas pracovnej doby Club Canary. Po rezervácii dostanete e-mail s informáciami o tom, ako kontaktovať spoločnosť Club Canary prostredníctvom služby WhatsApp s číslom vašej objednávky. Číslo Club Canary WhatsApp (+ 34 604 105 055) je služobné číslo, čo znamená, že podľa zákona vám nemôžeme poslať správu z tohto čísla ako prvému, a preto musíte začať konverzáciu s nami.

13. Bezplatné storno podmienky

Club Canary ponúka svojim zákazníkom možnosť rezervovať si aktivity len so zálohou a poskytuje tiež dobré storno podmienky. Každý zážitok má svoje vlastné jedinečné storno podmienky, ktoré vždy nájdete v informáciách o zážitku. Vo všeobecnosti sa storno podmienky pohybujú v rozmedzí 24-72 hodín v závislosti od dostupnosti a exkluzivity. Prenájom luxusných lodí pre väčšie plavidlá má často osobitné podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať. Čas sa počíta od dohodnutého času stretnutia alebo otváracej doby konkrétneho parku. Ak dodržíte pravidlá, môžete rezerváciu jednoducho a bezplatne zrušiť, prosíme vás, aby ste tak urobili prostredníctvom e-mailu (office@clubcanary.com) alebo na čísle WhatsApp (+34 604 105 055). Vaše zrušenie je platné len vtedy, ak je v ňom uvedené číslo vašej objednávky, a musí byť odoslané z telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktoré sú uvedené aj vo vami zadanej objednávke.

Flexibilita zmien a zrušenia rezervácie na Club Canary

Niekedy spoločnosť Club Canary dostáva žiadosti o zmenu rezervácie na iný dátum. Hoci sa snažíme vyhovieť, ak je to možné, je dôležité si uvedomiť, že ak táto žiadosť nespadá do pôvodných pravidiel bezplatného zrušenia rezervácie a posádka Club Canary súhlasí so zmenou, flexibilita bezplatného zrušenia rezervácie alebo možnosť vrátenia peňazí (vrátane zálohy) už nemusí platiť, pokiaľ agent Club Canary výslovne neuvedie inak. Táto politika je zavedená, aby sa predišlo situáciám, keď by sa zmena termínu - v podstate láskavosť - mohla zneužiť na následné bezplatné zrušenie. Okrem toho, ak sa vo vašom zmenenom termíne zájazd alebo výlet zruší z dôvodu poveternostných podmienok alebo iných dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, spoločnosť Club Canary urobí všetko pre to, aby našla vhodnú alternatívu. Ak to však nie je možné, uvedomte si, že nemáte právo na vrátenie peňazí (aspoň zálohy), keďže zmena termínu bola pre vás láskavosťou.

14. Nezrušenie načas - neskorý príchod 

Spoločnosť Club Canary má s každým partnerom uzavreté osobitné zmluvy, ktoré musíme akceptovať, pokiaľ ide o zrušenie. Ak klient nedodrží podmienky, spoločnosť Club Canary dostane pokutu. Záloha, ktorú zaplatíte, zvyčajne zďaleka nepokrýva pokutu, z tohto dôvodu mnoho iných cestovných kancelárií vždy akceptuje plnú sumu. Ak aj napriek tomu zrušíte rezerváciu rešpektujúcim spôsobom, záloha sa vám nebude dodatočne účtovať.

Exkluzívne a VIP výlety

Na niektoré výlety, ako sú luxusné pobyty a súkromné výlety loďou, sa môžu vzťahovať osobitné podmienky. Tie budú uvedené v poistnej zmluve a zaslané vám vo formulári s oznámením o rezervácii a prijatím týchto podmienok s nimi súhlasíte a budete informovaní o prípadných dodatočných storno poplatkoch, ktoré vám môžu byť zaslané ako faktúra na pokrytie straty v prípade, že rezerváciu zrušíte na poslednú chvíľu.

15. Nedostavenie sa 

Ak sa neukáže a nedá nám o ničom vedieť, spôsobí to ďalšie škody. Je možné, že zájazd, ktorý ste si objednali, teraz mešká, pretože na vás čakajú, naši partneri aj tím Club Canary musia vyšetrovať, čo sa stalo, čím strácajú veľa času. Okrem toho to poškodí našu povesť voči partnerovi. Na pokrytie prípadných škôd podpisom našich zmluvných podmienok potvrdzujete, že súhlasíte s tým, že vám musíme vyúčtovať 40% zo sumy, ktorú ste mali zaplatiť, ak sa bez predchádzajúceho oznámenia nedostavíte alebo na exkurziu jednoducho zabudnete. Túto sumu je potrebné uhradiť do 7 pracovných dní, inak vám každý týždeň zašleme upomienku s navýšením sumy o 20%.

16. Sťažnosti

Club Canary je zodpovedný len za priebeh rezervácie. Zamestnanci Club Canary nie sú prítomní v deň vášho zážitku a nemôžu posúdiť žiadne možné veci, ktoré sa môžu stať počas aktivity. Počas zážitku ste v rukách partnera a platia jeho stanovené pravidlá, licencie a zásady. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa vášho výletu, mali by ste ju prerokovať s poskytovateľom služieb na mieste. Ak bola vaša sťažnosť doručená nášmu partnerovi a partner sa rozhodne vrátiť peniaze v plnej výške, mal by nás kontaktovať. My potom môžeme vykonať vrátenie zálohy. Súhlasom s týmito podmienkami akceptujete skutočnosť, že ak vám náš partner poskytne časť peňazí alebo darček (napr. fotografie zdarma), že ste spoločne našli riešenie a vaša sťažnosť bola vyriešená. Ďalšie požiadavky po tomto termíne nie sú platné a nemali by sa brať do úvahy bez akýchkoľvek výnimiek.

17. Spätná väzba

Spoločnosť Club Canary sa zaväzuje poskytovať kvalitné služby. Hoci nemôžeme vrátiť peniaze bez súhlasu nášho partnera, radi si vypočujeme vašu spätnú väzbu. Môžeme nášmu partnerovi vydať upozornenie alebo s ním prestať spolupracovať. V prípade, že nám bude povolené ponúknuť vrátenie peňazí, Club Canary nemôže v žiadnom prípade zaplatiť viac, ako ste nám zaplatili (zálohu). Zvyšná suma sa vypláca priamo danému partnerovi a my k nej nemáme prístup. Ak nie ste spokojní s výsledkom, môžete sa do 28 dní obrátiť na príslušnú spoločnosť a vyžiadať si formulár sťažnosti. Môžete si tiež vyžiadať formulár sťažnosti Club Canary, ktorý však slúži len na nahlásenie sťažnosti na osobnú službu, ktorú ste dostali od našich zamestnancov, a musíte ju podložiť príslušným dôkazom.

18. Vplyvné osoby

Keď podpíšete túto zmluvu, súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nebudete vydierať spoločnosť Club Canary alebo pracovníkov spoločnosti Club Canary. Vydieranie zahŕňa nasledovné:

 1. Vyhrážanie sa zverejnením zlého hodnotenia, ak nedostanete, čo chcete.
 2. 2) Vyhrážanie sa zverejnením čohokoľvek negatívneho na akejkoľvek platforme sociálnych médií týkajúcej sa Club Canary alebo pracovníkov Club Canary.
 3. 3) Návšteva kancelárie bez pozvania a neochota odísť.
 4. Vyhrážanie prostredníctvom chatu, telefónu alebo v kancelárii.
  Ak tak urobíte, spoločnosť Club Canary môže zhromažďovať dôkazy vrátane odoslaných správ a akéhokoľvek videomateriálu. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok pokutu vo výške 6000€. Ak dôjde aj k fyzickému zneužívaniu, ako je zlé zaobchádzanie alebo prenasledovanie zamestnancov Club Canary, pokuta bude od 10000€. Ak pokutu nezaplatíte do 10 dní, budú podniknuté právne kroky.

19. Odmietnutie zákazníkov

Club Canary si vyhradzuje právo odmietnuť vás prijať ako zákazníka alebo s vami ďalej spolupracovať. Dôvody na odmietnutie vás ako klienta môžu byť: domnievame sa, že vaše správanie je rušivé, spôsobuje zbytočné nepríjemnosti, je výhražné alebo urážlivé, poškodzujete majetok, rozrušujete, obťažujete, vyrušujete alebo vystavujete akémukoľvek riziku alebo nebezpečenstvu inú osobu na exkurzii alebo našich zamestnancov či agentov, a to telefonicky, písomne alebo osobne. Na účely tohto oddielu sa pod pojmom "vy" alebo "váš" rozumie aj každá ďalšia osoba vo vašej skupine.

20. Príslušné súdy a právne predpisy

Tieto podmienky rezervácie sa riadia platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi Španielska (Kanárske ostrovy), kde sa výlet uskutočnil. V prípade, že sa strany obrátia na súd, týmto sa podriaďujú a súhlasia, výslovne sa vzdávajúc akejkoľvek inej jurisdikcie, so súdmi v mieste bydliska používateľa/spoločnosti.

21. Obsah webovej stránky

Používanie obrázkov v zoznamoch

Club Canary uprednostňuje autentickosť vo svojich vizuálnych reprezentáciách. Hoci mnohé z našich ponúk obsahujú originálne fotografie, v niektorých prípadoch, najmä pri autobusových zájazdoch, môžeme použiť upravené snímky alebo snímky vytvorené umelou inteligenciou. Je to preto, aby sme potenciálnym turistom poskytli jasnejšiu predstavu o očakávaných zážitkoch, keď by originálna fotografia nemusela stačiť.

Pri takýchto zoznamoch sa môže vylepšiť prvý alebo dva obrázky. Dbáme na to, aby sme nikdy neprekročili počet dvoch upravených obrázkov, aby sme predišli akémukoľvek skresleniu. Nároky na vrátenie peňazí na základe nezrovnalostí medzi zážitkom a týmito obrázkami nebudú akceptované, pretože zákazníci počas rezervácie potvrdzujú a prijímajú naše podmienky. Vyzývame zákazníkov s akýmikoľvek pochybnosťami, aby sa obrátili na našich zástupcov a požiadali ich o vysvetlenie.

Zhrnieme to tak, že hoci sa naše fotografie snažia čo najpresnejšie zachytiť zážitky, niektoré zábery, ako napríklad snímka ostrova La Gomera z dronu, sú použité skôr pre svoju ilustračnú hodnotu než pre presnosť. Zachytávajú podstatu, nie nevyhnutne každý detail.

Napodobňovanie obsahu a štýlu

Ceníme si jedinečnosť našej značky. Napodobňovanie nášho štýlu, komunikácie, písma, farieb, loga alebo sloganov by mohlo mať právne následky.

Fotografie a videá

Mnohé obrázky na našich webových stránkach sú majetkom spoločnosti Club Canary, zatiaľ čo iné sú použité s výslovným súhlasom našich partnerov. Všetky fotografie sú nami zreteľne označené, vrátane tých so špeciálnymi filtrami. Neoprávnené komerčné použitie týchto vizuálov bude spoplatnené:

 • Fotografie od partnerov: 150€ na foto.
 • Fotografie Club Canary: 500€ na fotografiu.
 • Videá Club Canary: 2500€ na video.

Duplikácia textu

Náš textový obsah je jedinečný. Reprodukcia týchto textov na iných komerčných platformách môže viesť k tomu, že náš právny tím bude požadovať dôkazy o dátume vášho publikovania. To isté platí aj pre replikáciu obsahu z našich kanálov sociálnych médií, ktorá sa považuje za porušenie ochrannej známky. Kontrola pravosti bude zahŕňať našu technológiu blockchain s časovou pečiatkou a potenciálne porovnanie poradia vo vyhľadávaní Google. Minimálny poplatok, aby sme sa v takýchto prípadoch vyhli súdnemu konaniu, je 4500€.

Na webovej stránke Club Canary denne usilovne pracuje veľký tím. Kopírovanie obsahu od nás pre vlastný záujem sa považuje za krádež.

Súhlasom s týmito podmienkami potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a prijali všetky ustanovenia v nich obsiahnuté a že predstavujú záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou Club Canary, ktorú budú obe strany v dobrej viere dodržiavať.

Club Canary je obchodný názov a spravuje ho spoločnosť SCHIJVENS GROUP SL